PRACOWNICY

Jest to kluczowy obszar działalności prospołecznej firmy. Dbamy o to, aby nasi pracownicy i współpracownicy identyfikowali się z nią i odczuwali satysfakcję z pracy w JWP. Chcemy dać im pewność, że nasza firma zapewnia dobre warunki pracy, dba o ich rozwój, oferuje możliwości szkolenia, zapewnia świadczenia socjalne, jak również jest elastyczna, ułatwiając godzenie ról prywatnych i zawodowych.

Nasze cele:

 1. zbudowanie właściwych relacji pomiędzy firmą a pracownikami i współpracownikami
 2. wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 3. wzrost świadomości i odpowiedzialności grupowej w dążeniu do wspólnego celu
 4. zwiększenie partycypacji pracowników w procesie zarządzania firmą
 5. integracja zespołu
 6. rozwój zawodowy kadry
 7. zmniejszenie kosztów rekrutacji
 8. przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 9. zapewnienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, w tym wdrożenie elastycznego czasu pracy i zasad work-life balance.

Interesariusze:

Do najistotniejszych grup interesariuszy w tym obszarze należą:

 1. pracownicy – to osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy o pracę
 2. współpracownicy – to osoby fizyczne i jednoosobowe podmioty gospodarcze współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych. Współpracownicy stanowią integralną część naszego Zespołu.

 

[WIĘCEJ INFORMACJI W STRATEGII CSR GRUPY JWP]